Одлука о чланарини

На основу члана 16. и члана 24. Статута Добротворног удружења „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука, број 02/18 од 26.09.2018. године, Скупштина Добротворног удружења „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука, на II сједници Скупштине одржане дана 04.03.2019. године, доноси

О Д Л У К У
о висини чланарине у
 ДУ „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука

 

Члан I

Овом Одлуком одређује се висина чланарине за редовне чланове и изузетне чланове ДУ „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ БАЊА ЛУКА из Бања Луке ( у даљем тексту: Удружење).

Члан II

Редовни члан може постати сваки пословно способни грађанин или правно лице које уплати годишњу чланарину.

Висина годишње чланарине редовних чланова је:

  • Стални члан – годишња чланарина износи 100,00 КМ,
  • Бронзани члан  – годишња чланарина износи 1000,00 КМ,
  • Сребрни члан – годишња чланарина износи 3000,00 КМ,
  • Златни члан– годишња чланарина износи 5000,00 КМ.

Учлањењем и плаћањем редовне чланарине стичу се сва права и обавезе у раду Удружења, његових органа и радних тијела у складу са чланом 17. Статута.

Члан III

Изузетни члан може постати сваки пословно способни грађанин или правно лице које уплати износ од:

  • Добротвор – 20.000,00 КМ;
  • Задужбинар – 50.000,00 КМ;

Учлањењем и плаћањем наведеног износа стичу се сва права и обавезе у раду Удружења, његових органа и радних тијела у складу са члановима 15. и 17. Статута и Правилника о пријему у чланство Удружења.

Члан IV

Уплата годишње чланарине редовних чланова врши се одједном или у двије рате током једне календарске године.

Уплaтe зaдужбинaрa и дoбрoтвoрa врше сe oдjeднoм или у чeтири рaтe током једне календарске године.

Члан V

 Кандидат за члана Удружења  испуњава Приступницу/захтјев за чланство, а пријем у удружење регулисан је правилником који доноси Скупштина.

Члан VI

 Сва права која припадају члановима ДУ „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ Бања Лука остварују се даном уплате цијелог припадајућег износа из члана 2. и 3. ове Одлуке.

Члан VII

 Дјелимично плаћена чланарина за све врсте чланова има се сматрати добровољним прилогом Удружењу.

Члан VIII

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Рачић