Правилник о условима школовања

На основу члана 24. Статута Добротворног удружења „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука, број 02/18 од 26.09.2018. године, Скупштина Добротворног удружења „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука, на II сједници Скупштине одржане дана 04.03.2019. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ШКОЛОВАЊА ПИТОМАЦА ДУ „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука
Члан I

Овим Правилником утврђују се услови и начини школовања питомаца ДОБРОТВОРНОГ УДРУЖЕЊА „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“, БАЊА ЛУКА из Бања Луке (у даљем тексту Удружење).

Члан II

Удружење обезбјеђује средства и сваки други вид помоћи за школовање младих из свих крајева у којима живи српски народ и на тај начин помаже њихов лични и породични напредак.

Обезбjеђивањем школовања питомци преузимају обавезу да се узајамно помажу, да својим радом, понашањем и моралним ставом доприносе учвршћивању веза у српском народу на свим просторима на којима живи и у границама својих радних и људских снага, шири идеје Удружења и доприносе њиховом сталном унапређивању.

У обезбjеђивању школовања и у везама са питомцима, Удружење се придржава основне девизе „РАД – ШТЕДЊА – ЧЕСТИТОСТ“.

Члан III

Удружење својим питомцима обезбјеђује потребна средства за школовање и преузима сву бригу и старање у току школовања како би постигли што бољи успјех.

Исто тако, Удружење преко својих чланова и користећи друге могућности обезбјеђује запошљавање питомаца и пружа помоћ у школовању, напредовању и извршавању радних обавеза и рјешавању основних животних питања.

У остваривању ових циљева чланови Удружења и њени питомци се узајамно помажу, непосредно и преко облика дјеловања Удружења.

Члан IV

Средства која Удружење обезбјеђује питомцима односе се на стипендију, као и на трошкове смјештаја питомаца у мјесту школовања, трошкове одјевања, школарину, набавку књига, учила и друге трошкове везане за њихово образовање.

Висину средстава из става 1. овог члана утврђује Предсједник удружења на приједлог Школског одбора Удружења у зависности од нивоа школовања и реалних кретања цијена у мјесту школовања.

Средства се обезбјеђују у висини да питомци могу да се у потпуности посвете учењу, да живе скромно и не оскудјевају ни у једној од животних потреба у току школовања.

Члан V

Средства за школовање питомцима се обезбјеђују у виду мјесечних стипендија и исплаћују на начин који питомцу омогућава благовремено извршавање обавеза.

Члан VI

Питомцима Удружења обезбjеђују се средства за школовање, и то:

  • за средње образовање у земљи − у претходном школовању најмањи успех за средњошколце (4,80) а за студенте просечна оцjена (9,00), с тим што код појединачног одабира питомаца, бољи успjех даје предност,
  • имовно стање породице, с тим што под једнаким условима предност имају дjеца из сеоских средина, и други услови предвиђени овим Правилником,
  • за високо образовање,
  • и постдипломске студије (мастер, докторске, специјалистичке) у земљи и иностранству.
Члан VII

Основни критеријуми за стицање статуса питомца и штићеника Удружења јесу:

Посебна предност даје се дjеци без родитеља, изузетним талентима, и надареној дjеци за поједине дjелатности и када немају тражени успjех, у посебним случајевима на приједлог Школског одбора одлучује Управни одбор.

Члан VIII

Одабир стипендиста (питомаца и штићеника) врши се путем Конкурса који се објављује на начин да буде једнако доступан свим подручјима у којима живи српски народ. Конкурс се расписује једанпут годишње – најкасније до 1. јуна.

У Конкурсу се обавезно утврђује: број стипендиста (питомаца и штићеника), врсте и нивои образовања за које се стипендије обезбјеђују, мјеста школовања, услови и документи које будући питомци морају испуњавати, критеријуми за одабир питомаца.

У току конкурисања кандидати могу поднијети и одговарајуће препоруке чланова Удружења или других квалификованих лица са којима Удружење има сарадњу.

Члан IX

Конкурс за одабир питомаца и штићеника Удружења спроводи одбор за школовање питомаца (У даљем тексту: Школски одбор) који бира Управни одбор Удружења.

Школски одбор броји три до седам чланова.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова свих чланова Одбора.

Школски одбор доноси Пословник о раду који потврђује Скупштина Удружења.

Школски одбор врши селекцију кандидата који су конкурисали на начин прописан Конкурсом из члана VIII овог Правилника.

Примљеним стипендистима додjељује статус питомца/штићеника по листи приоритета из става 2. Члана VIII овог Правилника.

Члан X

Скупштина удружења сваке године утврђује програм школовања питомаца и ствара услове за његово спровођење.

На основу програма утврђује се број питомаца који ће се школовати сваке године и нивои тог школовања.

Члан XI

Средства за школовање питомаца Удружења обезбеђују се:

  • приходима од донација које уплате физичка и правна лица са намјеном за школовање питомаца Удружења,
  • средства која уплате правна и друга лица да би за своје потребе обезбједили образовање одговарајућих кадрова
  • поклона, завјештања и других донаторстава која су намјењена школовању стипендиста Удружења,
  • осталих прихода.
Члан XII

Предсједник удружења у име Удружења и стипендиста, односно његов родитељ или старатељ, закључују Уговор о приступању ДУ „ПРИВРЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ Бања Лука у писаном облику.

Уговором из става 1. овог члана регулишу се међусобна права и обавезе у току школовања као и раскид Уговора у случају да питомац не изврши обавезе у школовању.

Члан XIII

Закључивањем Уговора из члана XII овог Правилника, стипендиста преузима обавезу да поднесе извјештај о раду на крају школске године, да редовно заврши школовање, да одржава трајну везу са Удружењем, да пружа помоћ другим питомцима и да ће сматрати гесло Удружења својим личним геслом „РАД – ШТЕДЊА – ЧЕСТИТОСТ“.

Извјештај о раду из става 1. Овог члана мора саджавати: овјерено свједочанство или званичну потврду факултета о постигнутом успјеху у школској години, попуњен образац са личним подацима и потврду школе (факултета) о уписаном разреду (години). Студент има право преноса једног (1) испита у нову студијску годину, уз обавезу да заостали испит положи до краја првог (1) семестра текуће студијске године.

Штићеник може постати питомац ако потврди успјех, учествује у активностима Удружења и Школски одбор прихвати приједлог Стручне службе за промјену статуса у школској години.

Питомац постаје штићеник ако Извјештај о раду из става 1. овог члана документује незадовољавајући успех за статус питомца (мањи просјек од 4,80 за средњошколце и мањи просјек од 9,00 за студенте).

Рок за достављање Извјештаја о раду из става 1. овог члана јестe последња недјеља уписног рока на факултетима Универзитета у Републици Српској.

Члан XIV

У току школовања питомаца Стручна служба Удружења организује њихово окупљање, међусобно упознавање, едукативне екскурзије, разговоре, обилазак школских и радних институција и пружа питомцима сваку другу помоћ, бригу и родитељску пажњу усмјерену на успешно завршавање школовања.

Члан XV

По завршеном школовању сваком питомцу се издаје увјерење на свечаности која се организује једанпут годишње.

Члан XVI

По завршетку редовног школовања питомац се за постигнут успјех награђује новчаном накнадом у висини коју на приједлог Предсједника удружења утврђује Управни одбор удружења.

Члан XVII

Ова Правила мијењају се и допуњавају на начин на који су усвојена.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Рачић